Dejte s námi informacím smysl

Daruj správně

Můžete nás podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS IP na telefonní číslo 87 777.

Cena DMS je 30 Kč,
o.s. InternetPoradna.cz obdrží 28,50 Kč.


Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru
DMS ROK IP na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS provozuje Fórum dárců.

 

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%.

Povinnost uvedenou zaměstnavatelé plní:

 • zaměstnáváním v pracovním poměru,
 • odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením,
 • nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností,
 • nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků
 • nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám
 • nebo odvodem do státního rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a výpočtu plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

O daňovém zvýhodnění více zde.

Co je to náhradní plnění?

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4%.

Podle zákona existují tři způsoby, jak lze povinný podíl splnit: 

 1. Zaměstnavatel umístí na své pracoviště osoby se zdravotním znevýhodněním
 2. Zaměstnavatel odebírá výrobky, služby či zadává zakázky zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více jak 50 % osob se zdravotním postižením
 3. Zaměstnavatel odvádí poplatek do státního rozpočtu. 

Všechny tyto způsoby lze vzájemně kombinovat. V případě, že zaměstnavatel nesplní výše uvedený povinný podíl ani jednou z výše uvedených možností, může mu ÚP vyměřit pokutu až ve výši 1 000 000 Kč. 

V případě, že Vaše firma/společnosti nemá možnost vytvořit pracovní místa pro OZP a zároveň nechcete odvádět peníze státu v hodnotě 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy (ročně), náhradní plnění představuje ideální řešení.

Jak lze povinný podíl splnit skrze náhradní plnění?

Povinný podíl lze splnit odběrem služeb nebo zboží ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy. Za rok 2015 byla průměrná měsíční mzda 25 903,- Kč, kde splnění povinného podílu za jednoho nezaměstnaného OZP Vaše firma odebere služby ve výši 191 321,- Kč.

Jak nejlépe využít služeb náhradního plnění?

Příkladem užitečného využití náhradního plnění mohou být bezpečností či úklidové služby. Místo zaměstnávání vlastních pracovníků úklidu či ostrahy můžete zaměstnat pracovníka firmy, která poskytuje své služby v rámci náhradního plnění. Mezi další pozice patří: technické zabezpečení služeb, zabezpečení akcí, recepční a vrátní, správa nemovitostí, energy management, údržba a úklid zeleně, administrativní či reklamní činnost apod.

Limity náhradního plnění

Stát limituje poskytovatele náhradního plnění tak, že stanovil limit, do kterého mohou poskytovat své služby. Za každého OZP zaměstnavatele je možné poskytovat služby ve 36 násobku průměrné měsíční mzdy. Limit pro rok 2015 činil 36 x 25 903 Kč za jednoho zaměstnance (tedy 932 508,- Kč). Proto je dobré začít NP řešit s dostatečným časovým předstihem.

Ohlášení plnění povinného podílu

Pro odběratele je administrativa velmi jednoduchá. Podle zákona musí nahlásit do 15. února následujícího roku na krajské pobočce ÚP splnění povinného podílu. Při ohlášení budete potřebovat identifikační údaje zaměstnavatele, od kterého byly služby či výrobky čerpány, jejich cenu, datum odebrání a číslo dokladu. Formulář ohledně plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením naleznete zde.

(zdroj: http://www.nahradniplneni2016.cz/)

Daňové zvýhodnění

Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a § 35, se daň snižuje:

 • o částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením
 • o částku 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením.

Pokud je výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců podle odstavce 2 tohoto paragrafu desetinné číslo, stanoví se poměrná část z uvedených částek.

Možnost obdržet příspěvky od Úřadu práce

 • finanční příspěvek na společensky účelné pracovní místo
 • finanční příspěvek na chráněné pracovní místo - jedná se o pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní místo musí být obsazeno po dobu 3 let ode dne sjednaného v dohodě. Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Zřizuje-li zaměstnavatel na základě jedné dohody s Úřadem práce 10 a více chráněných pracovních míst, může příspěvek na vytvoření jednoho chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek výše uvedené průměrné mzdy. 
 • finanční příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa - Úřad práce může poskytnout příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo. Roční výše příspěvku může činit nejvíce 48 000 Kč. Dohodu je možno uzavřít nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne obsazení zřízeného chráněného pracovního místa.
 • finanční příspěvek na zapracování - O přípravě k práci prováděné na pracovišti zaměstnavatele [§ 72 odst. 2 písm. a)] uzavírá úřad práce se zaměstnavatelem písemnou dohodu. O přípravě k práci prováděné u právnické nebo fyzické osoby [§ 72 odst. 2 písm. b) a c)] uzavírá úřad práce s touto osobou písemnou dohodu. Náhrada škody náležející v souvislosti s přípravou k práci, která je prováděna podle § 72 odst. 2 písm. b) a c), se řídí občanským zákoníkem.

Dále jsou zaměstnavatelé oprávnění požadovat od úřadu práce informace a poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, součinnost při vyhrazování pracovních míst zvláště vhodných pro osoby se zdravotním postižením, spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, spolupráci při řešení individuálního přizpůsobování pracovních míst a pracovních podmínek pro osoby se zdravotním postižením.

Úvod ke standardům kvality

Standardy kvality patří mezi základní a stěžejní pojmy v sociálních službách. Byly vytvořeny v roce 2000 - 2002 pod vedením MPSV. Na konci roku 2006 byla publikována prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb. zákona o sociálních službách, která částečně mění znění jednotlivých standardů a jejich kritérií. Standardy představují pravidla a principy poskytování sociálních služeb a jsou měřítkem pro hodnocení jejich naplnění. Jak již jejich název napovídá, zajišťují kvalitu poskytování sociálních služeb.

Standardů kvality je celkem 15, a věnují se následujícím oblastem:

1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

2. Ochrana práv osob

3. Jednání se zájemcem o sociální službu

4. Smlouva o poskytování sociální služby

5. Individuální plánování průběhu sociální služby

6. Dokumentace o poskytování sociální služby

7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby - ZDE >>

8. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje

9. Personální a organizační zajištění sociální služby

10. Profesní rozvoj zaměstnanců

11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby

12. Informovanost o poskytované sociální službě

13. Prostředí a podmínky

14. Nouzové a havarijní situace

15. Zvyšování kvality sociální služby

 

Pokud využíváte nebo jste v minulosti využili naší službu, a chtěli byste nám sdělit zpětnou vazbu, můžete tak učinit skrze on-line formulář pro Evaluaci služby. Vyplnění formuláře je zcela anonymní.

Respektování uživatelovy jedinečnosti a vedení k samostatnosti

 • Průběh služby je přizpůsoben uživatelovým potřebám a schopnostem s ohledem na jeho individualitu.
 • Poskytování služby je založeno na aktivním přístupu uživatele, konzultant má spíše úlohu rádce, který pomáhá uživateli samostatně zvládat úkony v běžném životě.
 • Zájemce či uživatel je směřován k rozvoji schopností činit vlastní rozhodnutí a přebírat za ně zodpovědnost.

Rovnost přístupu a pocit bezpečí

 • služba je poskytována bez ohledu na původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, pohlaví, rodinný stav, sexuální  orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti
 • služba usiluje o zajištění vstřícné a ničím nerušené atmosféry. Uživatelům a zájemcům je zaručena diskrétnost. Všichni zaměstnanci organizace jsou povinni dodržovat závazek mlčenlivosti.

Pracovníci se dále řídí Etickým kodexem organizace, který je nadřazeným dokumentem k Zásadám poskytování služby a je přílohou metodiky Ochrana práv uživatelů. Etický kodex naleznete ZDE >>

Řekněte o nás ostatním

Fotogalerie

Rychlý kontakt

587 406 126
recepce@internetporadna.cz

Všechny kontakty