Dejte s námi informacím smysl

Daruj správně

Můžete nás podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS IP na telefonní číslo 87 777.

Cena DMS je 30 Kč,
o.s. InternetPoradna.cz obdrží 28,50 Kč.


Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru
DMS ROK IP na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS provozuje Fórum dárců.

 

Zakoupením předmětů s logem naší InternetPoradny

Reklamní předměty jsme nechali vyrobit u příležitosti oslav desátých narozenin našeho sdružení.

Peníze budou použity na dofinancování našich služeb pro osoby se zdravotním postižením.

Děkujeme.

hrnečky s glazurou vhodné do myčky nádobí, objem 0,4l (v 9 x š 10cm) cena: 150 Kč

/v ceně není započítáno poštovné/ bližší info zde. nebo na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

propiska s logem IP cena: 18 Kč /v ceně není započítáno poštovné/

bližší info na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podmínky pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč. Zapsaný spolek InternetPoradna.cz je osvobozena od daně darovací. Veškeré dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši. Podrobnější informace naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.

Na co a jakým způsobem lze darovat

Děkujeme, že jste se rozhodli podpořit z.s. InternetPoradna.cz v našem úsilí pomoci potřebným. Příspěvky budou použity na podporu organizace v souladu s účelem veřejné sbírky (v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)

Účelem sbírky je podpora služeb odborného sociálního poradenství, sociální rehabilitace Restart a Telefonické krizové pomoci poskytované organizací InternetPoradna.cz.

 

V rámci služby sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením, seniory a osoby blízké poskytujeme uživatelům:

 • řešení potíží s dluhy (exekuce, oddlužení, apod.), včetně prevence zadluženosti
 • pomoc při řešení potíží s důchody, s příspěvky a sociálními dávkami
 • zprostředkování právního a psychologického poradenství, jednání s úřady, soudy

Ve službě sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením mohou uživatelé využít:

 • individuální konzultace se sociálním pracovníkem, psychologem
 • pomoc v oblastech sociálních vztahů, trávení volného času, bydlení, zaměstnání, vzdělávání, rozvoj znalostí, dovedností za účelem nalezení zaměstnání

Na telefonickou krizovou pomoc se mohou obrátit lidé, nacházející se v krizi nebo obtížné životní situaci:

 • na telefonní číslo 585 414 600
 • formou chatu E-linka  

 

Chci podpořit z.s. InternetPoradna.cz při práci s lidmi se zdravotním postižením a seniory:

jednorázově

 • sbírkový účet č.ú.: 2400835743/2010
 • zasláním dárcovské sms ve tvaru DMS IP na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, z.s. InternetPoradna.cz obdrží 28,50 Kč. Více na www.darcovskasms.cz. Službu DMS provozuje Fórum dárců.
 • Prostřednictvím portálu darujsprávně.cz 

pravidelně

 • staňte se naším partnerem a přispívejte pravidelně na náš sbírkový účet libovolnou částkou – vyplňte přihlášku zde 
 • Můžete přispívat formou dárcovské sms také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK IP na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč

 

 

Sekce určená pro dárce a zájemce o dárcovství

Ne každý má tu možnost darovat velké množství peněz. Sponzorství hraje, dle různých výzkumů či statistik v současném marketingu, stále významnější roli. V ČR se věnuje různým formám podpory 67% podniků. Individuální či cílené dárcovství se stává běžným prostředkem, jak podpořit neziskovou organizaci, s jejíž činností jsem obeznámen a mám k ní důvěru.

Pokud se rozhodnete věnovat nějaké neziskové organizaci či občanskému sdružení dar a podpořit tak jejich činnost, je dobré mít o celém procesu základní informace, které Vám mohou napomoci při Vašem rozhodování.

Co se skrývá pod pojmem sponzorství a dárcovství?

Dar lze chápat jako bezplatný převod majetku (ať už peněžní prostředky, movité věci, nemovitost či jiný majetkový prospěch), který lze realizovat na základě darovací smlouvy dle občanského zákoníku § 628 a § 629. Dar nemusí být určen na přesně vymezený účel, ale je důležité přesně definovat účel pro potřeby zdanění.

Jedním z charakteristických znaků darování je absence protislužby, protihodnoty od neziskové organizace, přičemž za protislužbu by nemělo být považováno např. vyjádření vděčnosti či poděkování. Za darování se považuje zveřejnění obchodního jména, sídla firmy, druhu a ceny daru neziskovou organizací.

Dárcovství

dárce (PO) má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizace) bude činit alespoň 2.000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Jsou-li v úhrnu obsaženy i dary na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární a charitativní v souvislosti s živelnou pohromou, může být o hodnotu těchto darů překročen limit 5 % ze základu daně.

Jestliže je dárce také plátcem DPH a poskytuje tzv. věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

Pokud byste se rozhodli finančně přispět na činnost z.s. InternetPoradna.cz, jakožto občanské sdružení můžeme uplatnit osvobození od daně tehdy, pokud je dar určen na účely v taxativně vyjmenovaných oblastech: tzn. Kultura, školství, věda a vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchova, sport, výchova a ochrana dětí a mládeže a požární ochrana (§ 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb.)

Sponzorování

je nutné odlišit od darování. Základ sponzorování stojí na poskytnutí propagační, reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. Sponzorský příspěvek je tak chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby. Smlouva tedy není smlouvou darovací, ale smlouvou o reklamě, případně o spolupráci dle obchodního zákoníku. O sponzorování jde tehdy, když se propaguje předmět podnikání sponzora, či jeho produkt. Jako sponzor si můžete plné výši zahrnout do základu daně náklady na propagaci a reklamu, neboť patří mezi daňově uznatelnými náklady. Narozdíl od odčitatelné položky „dary na veřejně prospěšné účely“ snižuje sponzorský příspěvek základ daně v plné výši.

Pokud byste se rozhodli finančně podpořit činnost z.s. InternetPoradna.cz, naleznete v této sekci základní informace a přehled služeb, na jejichž podporu můžete přispět.

Za každý (byť drobný) dar Vám naším jménem i jménem našich klientů děkujeme.

Každý dar přispěje ke zkvalitnění potřebných sociálních služeb ve městě a regionu.

Na jakou konkrétní činnost přesně můžete přispět, se dozvíte zde

Dejte s námi informacím smysl

z.s. InternetPoradna.cz je nezisková organizace, která již 15 let pomáhá lidem se zdravotním postižením, osobám pečujícím a seniorům.

Poskytuje jim odborné sociální poradenství v oblastech dluhové problematiky, potíží s dávkami, důchody a psychologické či právní poradenství. Vedle poradenství nabízí také služby sociální rehabilitace, které pomáhají lidem se zdravotním postižením získat znalosti a dovednosti potřebné pro plnohodnotné začlenění se do života společnosti.

 

Daruj správně / o.s.InternetPoradna.cz

 

 

Více na www.darcovskasms.cz. Službu DMS provozuje Fórum dárců.

Řekněte o nás ostatním

Fotogalerie