Dejte s námi informacím smysl

Daruj správně

Můžete nás podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS IP na telefonní číslo 87 777.

Cena DMS je 30 Kč,
o.s. InternetPoradna.cz obdrží 28,50 Kč.


Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru
DMS ROK IP na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS provozuje Fórum dárců.

 

Firemní dobrovolnictví je možná pro mnohé z vás novým pojmem, protože pokud se nějaká firma zapojovala do činností neziskových organizací, sdružení, dětských domovů apod., bylo to především skrze finanční pomoc. Firemní dobrovolnictví ale funguje na trochu jiném principu. Nejde totiž pouze o peníze.

Firemní dobrovolnictví je forma firemního dárcovství, která spočívá v tom, že firma poskytne neziskové či jiné organizaci práci a čas svých zaměstnanců. Tento typ dárcovství je významný proto, že jde o společnou podporu neziskového sektoru zaměstnavatelem a zaměstnancem: zaměstnanci pomáhají svou prací, znalostmi a nasazením a firma uhradí všechny spojené náklady. Nefunguje to ovšem tak, že by firma přijela a vše udělala sama. Je důležité, aby se do společné práce zapojili také zaměstnanci neziskové organizace. Díky firemnímu dobrovolnictví je tedy možné přirozeně propojit komerční a neziskový sektor.

A proč je firemní dobrovolnictví pro firmu přínosné? Firma, která umožní svým zaměstnancům angažovat se ve veřejně prospěšných projektech, si buduje ve společnosti i mezi vlastními zaměstnanci lepší image. Firemní dobrovolnictví jako jeden z projevů sociální odpovědnosti firmy má pozitivní přínos pro práci se zaměstnanci, vhodně nastavený program může přímo posilovat soft-skills (např. kooperativnost, komunikativnost, empatie, sebekritičnost, asertivnost, dovednost vedení týmu atd.) zaměstnanců.

Dlouhodobější zkušenosti pak ukazují, že firemní dobrovolnictví zlepšuje motivaci zaměstnanců a přispívá ke snižování fluktuace zaměstnanců a ke zlepšení jejich spokojenosti v zaměstnání. Firemní dobrovolnictví také zlepšuje schopnost zaměstnanců pracovat v týmu a pomáhá při sbližování zaměstnanců v rámci jednoho týmu i z různých týmů.

Dobrovolníci z firem díky své veřejně prospěšné práci poznají, jak neziskové organizace fungují a jak důležité je jejich poslání. Osobní zkušenost v neziskové organizaci umožňuje dobrovolníkům lépe pochopit sociální problematiku a problematiku neziskového sektoru, novým pohledem se podívat na život v komunitě a zvýšit pocit odpovědnosti k prostředí, ve kterém žijí, i k osudům potřebných.

Kromě toho může být práce v NNO zábavou a rozptýlením v koloběhu rutinní práce. Umožňuje potkávat a seznamovat se s novými lidmi, je celkově obohacující (čerpáno z http://remix.nicm.cz/firemni-dobrovolnictvi-2/).

Předpoklady vytváření partnerství neziskových organizací a komerčních firem:

 • Vzájemná důvěra a respektování potřeb
 • Definice odpovědnosti a kompetencí
 • Porozumění odlišným cílům a kulturám
 • Osobní nasazení a entusiasmus

Co se od firemního dobrovolnictví očekává:

 • Budování rovnocenných partnerství
 • Projekty po nichž zůstanou viditelné výsledky
 • Důkaz, že společenská odpovědnost je nedílnou součástí podnikání

Firemní dobrovolnictví má přínosy pro všechny zapojené strany, tj. pro firmu:

 • Zapojování zaměstnanců je prostředkem pro zlepšení výkonu týmů a pro odstraňování bariér mezi odděleními.
 • Zlepší image firmy a může pomoci posílit věrnost značce.Umožňuje efektivní rozvoj manažerských dovedností ve skutečném a náročném prostředí.
 • Pomáhá vytvořit zdravější komunity, ve kterých se dá podnikat.

Pro zaměstnance:

 • Přináší spokojenost a motivaci při konání něčeho užitečného.
 • Rozvíjí nové dovednosti a zlepšuje stávající v reálné životní situaci.
 • Přenesením zaměstnanců do neznámého prostředí stimuluje inovativní myšlení a podněcuje schopnost učení novému.
 • Pomáhá zaměstnancům budovat komunikaci v týmu a lépe pochopit jejich roli v týmu.

Pro veřejně prospěšné organizace a komunitu:

 • Přináší nové dovednosti a energie pro řešení stávajících problémů.
 • Pomáhá bořit bariéry a zvýšit porozumění.
 • Zvyšuje přísun dobrovolníků.
 • Doplňuje a diverzifikuje finanční zdroje.
 • Pomáhá vytváření pracovních míst.

Pro dosažení uvedených přínosů jsou klíčové tyto faktory:

 • podpora top managementu,
 • pochopení a podpora přímých nadřízených,
 • úspěšná interní a externí komunikace,
 • centrální koordinátor činností,
 • zdroje pro pokrytí nákladů,
 • partnerství s neziskovou organizací,
 • skromné, ale profesionální začátky,
 • monitorování a vyhodnocování.

zpracováno dle http://www.hest.cz/.

V současné době hledáme dobrovolníky pro následující činnosti:

Pomoc v oblasti fotografování

Umíte fotit a baví Vás to? Chodíte rádi do přírody, případně na zajímavá místa za účelem pořízení fotografie? Upravujete fotky v nějakých programech? Pokud ano, máme pro Vás zajímavou nabídku. Naše uživatelka má svůj fotoaparát a již několik let se věnuje amatérskému fotografování a ráda by své dovednosti zdokonalila - například v tom, jak správně fotit a případně poupravit fotku v k tomu určeném programu. V případě Vašeho zájmu se na nás můžete obrátit a domluvit se na spolupráci.

Vedení přednášek, workshopů a dalších podpůrných aktivit

Každé pondělí pořádáme pro uživatele služby Restart podpůrné aktivity ve formě přednášky, workshopu, arteterapie, dramaterapie a další aktivity. Uvítáme od Vás cestopisné přednášky, i přednášky či interaktivní workshopy na témata týkající se finančního plánování, dluhové problematiky, osobnostního rozvoje, psychologie, zdravého životního stylu a další. Jiná témata či informace lze sdělit po domluvě. 

V případě Vašeho zájmu o některou z činností, se můžete ozvat koordinátorovi dobrovolnictví v naší organizaci:

Pavla Sobotková: pavla.sobotkova(a)internetporadna.cz

 

Dobrovolníci, kteří pracují pro naši organizaci, mají sjednanou smlouvu s o.p.s. Maltézská pomoc a o.s. Jika, působící jako vysílající organizace nebo další organizací.

Pokud jako dobrovolník projevíte zájem pracovat pro naši organizaci, můžete se přihlásit vysílající organizaci (o.p.s. Maltézská pomoc a o.s. Jika), nebo přímo z.s. InternetPoradna.cz naší koordinátorce Pavle Sobotkové.

Kontakt: 736 447 248 / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Dobrovolníkem může být osoba starší 15 let, která se na základě svých schopností a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu.
 • Dobrovolník není ve vztahu k organizaci o. s. InternetPoradna.cz v pracovně právním vztahu.
 • Dobrovolnická služba je podle své povahy krátkodobá, nebo, je-li vykonávánapo dobu delší než 3 měsíce, dlouhodobá.
 • Dobrovolníkovi za výkon dobrovolnické služby nenáleží finanční odměna.

Profil dobrovolníka

 • věk minimálně 15 let
 • čistý výpis z trestního rejstříku nebo jeho ověřenou kopii,
 • komunikativnost, spolehlivost, samostatnost.
 • etický kodex dobrovolníka naleznete zde

V rámci z.s. InternetPoradna.cz nabízíme také možnost odborné stáže. Stáže poskytujeme v rámci dalšího vzdělávání podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Žádost o umožnění odborné stáže si v zařízení podává ústně nebo písemně samotný pracovník, případně na základě domluvy i konkrétní poskytovatel sociálních služeb. V současné době poskytujeme pouze výměnné stáže, které přispějí k rozšíření odborných předpokladů a prohloubení kvalifikace jednotlivých pracovních pozic stážistů.

Při rozhodování o přijetí pracovníka na stáž se přihlíží především k provozním možnostem a k počtu jiných stážistů, případně studentů na praxi, se kterými již byla na příslušné období uzavřena jiná dohoda. V případě kladného rozhodnutí sepíše koordinátor stáží/praxí přímo se stážistou nebo prostřednictvím vysílající organizace Dohodu o zajištění odborné stáže. Jednu kopii obdrží stážista, druhou založí koordinátor stáží/praxí do příslušné agendy. 

Odbornou stáž u nás nelze realizovat v případě, že je stážista v pracovně právním vztahu se zapsaným spolkem InternetPoradna.cz.

Do 24 hodin povinného dalšího vzdělávání lze započítat maximálně 8 hodin odborných stáží.

Kontaktní osobou odborných stáží je sociální pracovník služby Restart, Bc. Barbora Dařílková.

tel. kontakt: 587 406 126, 736 447 248

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Realizace výměnné odborné stáže

Příprava

Konkrétní forma spolupráce se odvíjí od podmínek poskytovatele výměnné odborné stáže a časových možností stážisty. Za průběh výměnné odborné stáže na pracovišti zodpovídá vedoucí služby, popřípadě osoba, kterou vedení pověří.

Uzavření Smlouvy o spolupráci

Předpokladem pro realizace výměnných odborných stáží je podepsání Dohody o zajištění odborné stáže. Přílohou Smlouvy o spolupráci je podrobný seznam stážistů, pracovišť a termínů absolvování výměnných odborných stáží. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, podepsána zástupci obou organizací a je uložena a archivována spolu s potřebnou administrativou (poučení o BOZP, poučení o mlčenlivosti, souhlas se zpracováním osobních údajů).

Průběh stáže/praxe

Stážistovi se věnuje koordinátor stáže, který jej seznámí s jeho povinnostmi a náplní výměnné odborné stáže. Zajišťuje odborný dohled v průběhu stáže, přiděluje stážistovi úkoly a pravidelně se stážistou během stáže konzultuje. Na vedoucího stáže (konzultanta) se může stážista obracet s dotazy a připomínkami. Stážista po podepsání mlčenlivosti může po dobu odborné stáže a v rozsahu potřebném pro její řádný výkon nahlížet do dokumentů zařízení (Směrnice, Standardy Kvality, Metodiky práce...),  využívat odborné materiály a různé dostupné pomůcky tak, aby mohl splnit úkoly zadané pověřeným pracovníkem.

Ukončení stáže/praxe

Výstupem výměnné odborné stáže je Hodnotící dotazník. Po ukončení výměnné odborné stáže jej podepsaný odevzdá koordinátorovi stáže. Cílem dotazníku je zhodnotit průběh stáže, přínosy, nedostatky a samotný pohled stážisty na pracoviště, kde stáž proběhla. Obsah Hodnotícího dotazníku se stává podkladem pro ředitelku z.s. InternetPoradna.cz, vedoucí služby sociální rehabilitace Restart a vedoucí Poradny pro osoby se zdravotním postižením a seniory k zpracování benchamarkingové studie. Hodnotící dotazníky pomáhají ke zvyšování kvality organizace.

Po absolvování výměnné odborné stáže vystaví koordinátor stáží/praxí stážistovi potvrzení (osvědčení) o absolvování odborné stáže. Zapíše také datum a počet hodin absolvované stáže do individuálního vzdělávacího plánu pracovníka a založí získané osvědčení.

Finanční podmínky

Výměnná odborná stáž v organizaci se na základě Dohody o zajištění odborné stáže poskytuje stážistům bezplatně s tím, že na konci stáže odevzdají kontaktní osobě výměnné odborné stáže v z.s. InternetPoradna.cz vyplněný Hodnotící dotazník.

z.s. InternetPoradna nabízí studentům vyšších odborných škol a vysokých škol možnost prohloubit si své zkušenosti a vědomosti či získat nové informace a praktické dovednosti. Pro praxi si studenti mohou zvolit jednu z poskytovaných sociálních služeb (sociální rehabilitace Restart, odborné sociální poradenství v Poradně pro seniory a osoby se zdravotním postižením), nebo kombinovanou praxi, v níž se seznámí s činnostmi obou služeb. Minimální doba, kterou u nás můžete strávit na praxi je 1 týden.

O možnostech praxe je dobré se nejprve informovat u mentora - koordinátora praxí/stáží, který je pověřen péčí o praktikanty. Mentorem praxí pro naši organizaci je Bc. Barbora Dařílková. Kontakty jsou uvedeny níže.

POSTUP

Jestliže jste se rozhodli pro praxi v z.s. InternetPoradna.cz, požádejte mentora o přijetí na praxi. Sdělte svou motivaci a očekávání a v případě, že mentor povolí praxi, domluvte se na termínu. Na prvním setkání s mentorem proběhne motivační rozhovor, na kterém prodiskutujete cíle učení, které jste si navolili, a Vaši motivaci pro zvolený druh praxe. Toto setkání proběhne 14 dní před nástupem na praxi. Cílem motivačního rozhovoru je zjištění, zda jste vhodným uchazečem o praxi v našem občanském sdružení, dále proto, abychom zjistili, jaká je Vaše motivace, a abychom se domluvili na termínech, ve kterých budete do z.s. InternetPoradna.cz docházet.

PRAVIDLA

 • mentor má právo praxi odmítnout z kapacitních nebo jiných závažných důvodů
 • se školou (fakultou), která Vás vysílá na praxi, musí být před Vaším nástupem uzavřena smlouva (dohoda) o praxi
 • praxe v z.s. InternetPoradna.cz jsou vykonávány bezplatně

 

Kontakty na mentora:

Bc. Barbora Dařílková

tel. číslo: +420 736 447 248

emailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Řekněte o nás ostatním

Fotogalerie