Dejte s námi informacím smysl

Daruj správně

Můžete nás podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS IP na telefonní číslo 87 777.

Cena DMS je 30 Kč,
o.s. InternetPoradna.cz obdrží 28,50 Kč.


Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru
DMS ROK IP na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS provozuje Fórum dárců.

 

Sdružení bylo zaregistrováno u ministerstva vnitra 21.6.2001 pod č. jednacím: VS/1-1/47 389/01-R.

Sdružení má zaregistrováno v současné době tyto sociální služby:

a) Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory

b) Služba sociální rehabilitace Restart

c) Olomoucká linka důvěry

Registrace nabyla platnosti dne 20. 10. 2007 dle rozhodnutí č.j.: KUOK/71019/2007 

Stanovy sdružení, platné za rok 2013 naleznete zde

Aktuální výroční zpráva za rok 2015

Naši pracovníci se taktéž řídí Etickým kodexem - ZDE >>.

Pro celou organizaci je taktéž platný Řád podávání a vyřizování stížností - ZDE >>

Naše publikace Může se to stát i Vám, aneb když sklapne dluhová past

O InternetPoradně

Posláním organizace je za pomoci moderních informačních technologií přispívat k sociálnímu začleňování, zaměstnávání a vzdělávání osob v nepříznivé sociální situaci včetně vzdělávání odborníků v sociální oblasti.

Její zakladatelé v létě 2001 spustili ojedinělý projekt poradenství na internetu prostřednictvím odborníků z různých oblastí od lékařů, psychologů po speciální pedagogy, psychoterapeuty. Od března 2007 se organizace rozrostla o dvě sociální služby Poradnu pro osoby se zdravotním znevýhodněním a Službu sociální rehabilitaci Restart. V roce 2010 InternetPoradna začala sociálně podnikat a prodávat výrobky z chráněných dílen na portálu sofieshop.cz (Provoz Sofieshop byl ukončen v polovině roku 2012). V roce 2012 založila o.s. InternetPoradna.cz také dceřinnou společnost o.p.s. SofisOfis. Její náplní byla zejména tvorba video životopisů pro osoby se zdravotním postižením. Projekt ukončil svou činnost ke konci roku 2013.

Jednotlivé sekce z.s. InternetPoradna.cz:

iPoradna - poradenství na internetu nejen pro osoby s postižením

Poradna - pro osoby se zdravotním znevýhodněním a  seniory  v Olomouci

Restart - služba sociální rehabilitace v Olomouci

Olomoucká linka důvěry - telefonická krizová pomoc.

E-linka - pomoc lidem nacházejícím se v krizi skrze chat.

V InternetPoradně pracuje více jak polovina lidí se zdravotním postižením. Jednak jsou to pracovníci Poradny a iPoradny a dále byli od března 2010 zaměstnáváni pracovníci se zdravotním postižením i v sociální firmě – Sofieshop.cz, jejíž provoz byl však ukončen v polovině roku 2012. V roce 2012 založila InternetPoradna.cz dceřinnou společnost SofisOfis, o.p.s., která byla realizátorem projektu Ukažte se! Profesní videoprezentace pro každého. SofisOfis ukončila svou činnost ke konci roku 2013.

InternetPoradna.cz se věnuje i vzdělávání odborníků v sociální oblasti a usiluje o větší informovanost veřejnosti o lidech s postižením.

InternetPoradna.cz spolupracuje se širokou škálou partnerů, neziskových organizací, institucí, firem a novinářů.

Tým InternetPoradny

Ing. et Bc. Michaela Žižková - ředitelka a statutární zástupce

Ing. Andrea Gogelová - finanční manažerka sdružení

Eva Ullmannová - recepční a administrativní pracovník

Bc. Lukáš Otáhal - správce počítačové sítě a IT

iPoradna:

Ing. et Bc. Michaela Žižková - vedoucí služby

Helena Vlčková - pracovnice v sociálních službách 

Mgr. Kateřina Rychlá - psycholog

PhDr. et Mgr. Libor Novosád, Ph.D. - sociální pracovník a operátor odborného sociálního poradenství

Poradna:

Ing. et Bc. Michaela Žižková - vedoucí služby

Bc. Eliška Juřičková, DiS. - sociální pracovnice

Bc. Anna Sokolová, DiS. - sociální pracovnice

Helena Vlčková - pracovnice v sociálních službách 

Restart:

Mgr. Kristýna Minářová, DiS. - vedoucí služby

Bc. Barbora Dařílková - sociální pracovnice

Pavla Sobotková - pracovnice v sociálních službách

Mgr. Kateřina Rychlá - psycholog

Olomoucká linka důvěry

Mgr. Šárka Růžičková - vedoucí služby

16 pracovníků linky důvěry

Správní rada:

Mgr. Pavel Veselský, Ph.D. - předseda správní rady

Mgr. Richard Kořínek - člen správní rady

Mgr. et Bc. Zbyněk Vočka - člen správní rady

 

Organizační struktura aktuální ke dni 1. 3. 2016 je k nalezení zde.

Externí spolupracovníci:

Mgr. Denisa Pastuszaková - supervizorka

Dobrovolníci:

V současné době spolupracujeme s Českou Maltézskou pomocí a s z.s. JIKA v Olomouci.

Minimálně 2x do roka (na setkání pracovníků s uživateli) uživatelům hromadně nabízíme možnost využít dobrovolníka např. pro trávení volného času, pomoc se specifickými dovednostmi na PC (nějaké grafické programy nebo tvorba www stránek). V ostatních případech dobrovolníka uživatelům nabízí sociální pracovníci při individuálních konzultacích, když o ně uživatelé sami požádají, nebo se společně domluví, že by bylo vhodné někoho hledat. Za poslední rok jsme měli možnost spolupracovat se dvěma dobrovolníky - paní Terezou a panem Jiřím.

V rámci služby sociální rehabilitace nabízíme zájemcům možnost absolvovat odbornou stáž nebo praxi.

Praxe/odborné stáže probíhají vždy na základě smluv a dohod přímo se školami, vzdělávacími institucemi, vysílajícími organizacemi nebo přímo se zájemci.

Hlavní zodpovědnost za kvalitu umožněné praxe/stáže má mentor praxe/stáže (Bc. Barbora Dařílková). Zajišťuje dohled nad průběhem praxe/stáže a plánování aktuálního programu pro daného praktikanta/stážistu (např. termín, délka, jednotlivé činnosti, které bude praktikant/stážista vykonávat, potvrzení dokumentů). 

Kdo je to stážista?

Stážisté jsou zpravidla absolventi vysokých škol, kteří projdou několika oblastmi či úseky podniku nebo organizace, ve které jsou na stáži. To je oboustranně prospěšné, tzv. win-win situace: stážista si vybuduje svou první síť kontaktů a získá první zkušenosti. Podnik či organizace si zase "vychová" někoho, kdo bude detailně obeznámen s interními procesy.

Jaký je rozdíl mezi praxí a stáží, popř. přímým nástupem do zaměstnání?

Praxe probíhají během studia, stáže jsou naproti tomu zaměřeny především na absolventy univerzit. Stáž trvá maximálně 24 měsíců, praxe nanejvýš šest měsíců. Stážista prochází různými odděleními, zatímco v případě přímého nástupu do zaměstnání je mu přidělena pevně stanovená pozice. Stáže také často probíhají na různých místech (pracovištích) – což předpokládá vyšší mobilitu, ale přináší také více zkušeností.

Náplň praxe/stáže ve službě sociální rehabilitace

 • studium dokumentů, které souvisejí s poskytováním služby
 • metodiky související s chodem služby, pokyny týkající se BOZP a PO
 • náslechy u konzultací s uživatelem – pouze za souhlasu uživatele
 • účast na výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech
 • příprava podkladů pro individuální práci s uživatelem dle pokynů sociálního pracovníka
 • příprava podkladů pro jednotlivé výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc s individuálním doučováním PC
 • účast na poradách, supervizích
 • spolupráce při revizích standardů kvality sociálních služeb
 • účast na dalších akcích, které služba pořádá (Den pro uživatele, Vánoční besídka pro uživatele služby, atd.)
 • účast na dalších akcí, které pořádá o. s. InternetPoradna.cz (sbírka, den otevřených dveří, akce v rámci Týdne sociálních služeb, atd...)
 • spolupráce na propagaci služby
 • další činnosti, o které projeví praktikant zájem a které je možné z časových, finančních a kapacitních důvodů služby uskutečnit

Profil praktikanta/stážisty

 • dokončená základní školní docházka,
 • empatie (pokud bude přicházet do styku přímo s uživateli),
 • zodpovědnost,
 • schopnost týmové práce či alespoň spolupráce,
 • komunikativnost,
 • zájem o vzdělávání se,
 • zájem o práci s osobami se zdravotním znevýhodněním či v organizaci, která se tímto zabývá.

Uživatelé služeb mají možnost využít pro naplnění svých cílů také pomoci dobrovolníků. Naše organizace spolupracuje s občanským sdružením JIKA, jež působí jako vysílající organizace. Dobrovolnictví v organizaci probíhá vždy na základě smlouvy.

Dobrovolníkům nabízíme zapojení do různých aktivit

především v přímé práci s uživateli. Jedná se zejména o:

 • individuální nebo skupinovou práci s uživateli,
 • pomoc s nácvikem pracovních dovedností u uživatelů,
 • asistenci uživatelům při hledání zaměstnání,
 • individuální doučování uživatelů (dle potřeb uživatele),
 • dopomoc při vzdělávacích, výchovných a aktivizačních činnostech,
 • aktivní trávení volného času,
 • přípravu a účast na PR a fundraisingových akcích a na skupinových setkáních s uživateli.

Péče o dobrovolníky

Dobrovolníci se účastní pravidelných intervizí s pracovníky služby, které přispívají k reflexi průběhu jejich dobrovolnické činnosti. Na těchto setkáních mají dobrovolníci možnost vyjádřit svoje pocity, přání či požadavky. Stejně tak mají uživatelé kdykoli během spolupráce s dobrovolníkem možnost vzájemně dohodnout případné změny na základě měnících se potřeb (četnost setkání, náplň dobrovolnické činnosti atd.).

Za průběh dobrovolnické činnosti v organizaci je zodpovědný koordinátor dobrovolníků - za celou organizaci se jedná o Pavlu Sobotkovou. Dojednává spolupráci dobrovolníků s uživateli, koordinuje její průběh a komunikaci mezi zúčastněnými, ke konci spolupráce předává dobrovolníkovi Osvědčení o dobrovolnické činnosti a Hodnocení dobrovolníka.

Kontakt na koordinátora dobrovolníků:

Pavla Sobotková

pavla.sobotkovaTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 736 447 248

Řekněte o nás ostatním

Fotogalerie