Dejte s námi informacím smysl

Daruj správně

Můžete nás podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS IP na telefonní číslo 87 777.

Cena DMS je 30 Kč,
o.s. InternetPoradna.cz obdrží 28,50 Kč.


Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru
DMS ROK IP na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS provozuje Fórum dárců.

 

Etický kodex (EK) redaktora InternetPoradny.cz (IP)

1. Tento etický kodex se vztahuje na poskytování informačních a poradenských služeb na www.iporadna.cz redaktorem IP. Nedílným doplňkem EK je popis služby a právní ujednání mezi provozovatelem IP a veřejností.

2. Redaktorem IP je každý odborník, s nímž vedení IP sjednalo smlouvu o spolupráci při poskytování poradenství a který má díky tomu přístupová práva na www stránky InternetPoradny.cz

3. Redaktor IP poskytuje své služby dobrovolně a bezplatně.

4. Identita redaktora IP je veřejná. Redaktor IP odpovídá pod svým jménem a na www stránkách IP o sobě uvádí aktuální a pravdivé údaje.

5. Redaktor IP má zároveň s provozovatelem IP spoluodpovědnost za dodržení stanoveného limitu zodpovězení dotazu a zohledňuje i jeho naléhavost. V případě naléhavého a akutního dotazu odpovídá neprodleně nebo obratem sdělí provozovateli IP, že na dotaz nebude odpovídat.

6. Redaktor má odpovědnost za správnost a odbornost vlastní odpovědi. Při poskytování poradenství bere v potaz specifika této formy kontaktu s klientem. Redaktor IP se zajímá o problematiku internetového poradenství, v rámci svých možností se v této oblasti vzdělává (semináře, supervize atp.) a spolupracuje s provozovatelem IP na zvyšování kvality poradenství.

7. Spoluodpovědnost za kvalitu poradenství spočívá též v intervizní činnosti redaktora. Pokud redaktor zjistí, že jiný redaktor z oblasti jeho odbornosti nereagoval na všechny otázky v dotazu nebo neodpověděl úplně správně, doplní vhodně jeho odpověď svojí odpovědí, nebo na tuto skutečnost příslušného redaktora upozorní, případně o této skutečnosti informuje provozovatele IP. Tuto intervizní funkci vykonává redaktor v duchu vzájemné tolerance a kolegiality, s respektem k možnostem odlišných názorů a přístupů k zodpovídání dotazů, s primárním ohledem na zájmy klienta.

8. Redaktor odpovídá podle svého nejlepšího vědomí a svědomí v zájmu tazatele, a uplatňuje princip rovnosti ve vztahu k jeho etnické příslušnosti, pohlaví, sexuální orientaci, zdravotnímu stavu, politickému přesvědčení, názorovému a náboženskému vyznání či pracovnímu a společenskému postavení.

9. Redaktor IP nesmí využívat kontakt s uživatelem služby k realizaci svých osobních (pracovních, obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských a jiných) zájmů a potřeb.

10. Pokud je to v zájmu tazatele může na sebe redaktor IP v rámci odpovědi nabídnout přímý kontakt mimo www stránky IP (email, telefon, osobní konzultace, zpětná vazba atp.). Pokud tazatel přistoupí na přímou formu kontaktu, ztrácí ve vztahu k redaktorovi IP anonymitu a přestává být uživatelem služby IP. Odpovědnost za takto navázaný vztah je od této chvíle již jen na příslušném redaktorovi IP a tazateli.

Schváleno správní radou o.s. InternetPoradna, v Olomouci dne 19. prosince 2008

Obecná sdělení

o. s. InternetPoradna.cz provozuje odborné sociální poradenství na serveru www.iporadna.cz prostřednictvím veřejné sítě Internet. Tento server je součástí sociální služby poskytované Poradnou pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Podrobný popis služby naleznete zde.

Získávaný obsah (dotazy, odpovědi a příspěvky do diskuze) na serveru je uživateli i odborníky poskytován provozovateli dobrovolně. K tomu je využita technologie zadávání údajů přes formulář nebo prostřednictvím e-mailu. Provozovatel je oprávněn použít obsah serveru k vlastní propagaci bez předchozího souhlasu uživatelů služby.
Použití servisu

Pokud není dohodnuto jinak, jsou stránky určeny pouze pro soukromé užití návštěvníků serveru v souladu s autorským zákonem a dalšími právními předpisy.

Bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno materiál ze serveru shromažďovat, archivovat, zpracovávat a dále zveřejňovat v jakékoliv podobě.

o. s. InternetPoradna.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Vymezení odpovědnosti

Provozovatel vynaloží úsilí směřující k co možná nejlepší kvalitě poskytované služby. Servis je vytvářen s cílem podpořit osobní čerpání služeb pro tazatele. Provozovatel zajistí odpověď do 7 kalendářních dnů po zadání dotazu. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na serveru. Pokud ale provozovatel zjistí, nebo je upozorněn na nesprávnost a neúplnost informací, snaží se je doplnit, je-li to možné.

Ze strany provozovatele se jedná pouze o zprostředkování rady a doporučení možného řešení dotazu, nikoliv o pokyn k jednání. Samotný způsob řešení problému, který je předmětem dotazu, je na individuálním rozhodnutí každého tazatele, včetně posouzení jeho možných důsledků.

Redaktor poskytující odpověď vychází z dotazu, který nemusí vždy obsahovat dostatek potřebných informací a bez možnosti je získat, zároveň nemá možnost blíže poznat osobnost tazatele. Proto jako optimální službu provozovatel tazateli doporučuje osobní konzultaci s odborníkem v daném oboru.

Provozovatel odpovídá za obsah sdělení v dotazech, diskusních skupinách , inzerci, knize návštěv za ochranu osobních údajů tazatele dle podmínek uvedených dále.

Vyhrazení práva na odstranění údajů, ale nezbavuje organizaci povinnosti uložené trestním zákoníkem (z.č.40/2009 Sb.), spočívající v tzv. Oznamovací povinnosti.

Pověřenou osobou provozovatele pro komunikaci s uživatelem, úpravy obsahu serveru a realizaci oznamovací povinnosti je operátor o. s. InternetPoradna.cz
Úpravy obsahu serveru

Provozovatel si vyhrazuje právo ze všech částí serveru (dotazy, diskuze, kniha návštěv, inzerce) odstranit údaje, které jsou protiprávní, urážlivé nebo jinak poškozující. Provozovatel si vyhrazuje právo skrýt dotaz a odpověď před návštěvníky serveru, pokud neodpovídá etickému kodexu redaktora o. s. InternetPoradny.cz.

Provozovatel je povinen smazat příspěvek z diskusních skupin, inzerce a návštěvní knihy pokud ho o to osoba, která daný obsah vložila, požádá. Dále je povinen změnit formulaci dotazu, pokud ho o to tazatel v průběhu zpracování či později požádá.
Ochrana osobních údajů tazatele

V souladu se zákonem na ochranu osobních údajů se tazatel zavazuje dotaz zadat anonymně.

Provozovatel si vyhrazuje právo upravit osobní údaje nebo další informace v dotazu, na jejichž základě lze přímo či nepřímo zjistit identitu konkrétní osoby nebo skupiny osob (celé jméno, adresa, e-mail apod.) tak, aby se tyto údaje staly anonymními.

K takovému zpracování případných osobních údajů dává tazatel zadáním svého dotazu souhlas.

Zadávané demografické údaje jsou anonymní a slouží k možnosti lepšího směřování dotazu pro redaktory o. s. InternetPoradna.cz a ke zlepšování služeb.

Zadání e-mailu je dobrovolné. E-mail je používán jen ke komunikaci mezi operátorem o. s. InternetPoradny.cz a tazatelem.
Závěrečná sdělení

Provozovatel si kdykoliv vyhrazuje právo na doplnění a změnu právního ujednání. Připomínky týkající se servisu je možné posílat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tyto dotazy jsou zodpovídány nejpozději do týdne.
(c) 2001- ,o. s InternetPoradna.cz.
Všechna práva vyhrazena.
Datum revize: 19.9.2008
o. s. InternetPoradna.cz

Popis služby poradenství na www.internetporadna.cz

Tazatel anonymně zadá na www.iporadna.cz dotaz (kde: ). Při jeho zadávání je seznámen se základními pravidly služby: zveřejnění dotazů, lhůta pro odpověď 10 dnů, ochrana osobních údajů, doporučení pro lékařské dotazy. Dotaz je v této fázi skryt očím všech návštěvníků i redaktorů.

Poté jej v pracovní den jeden z operátorů projektu (ZTP/P) pošle jednomu nebo několika odborníkům věnujícím se dané problematice, nejlépe z tazatelova regionu. V rámci práce s dotazem je dbáno na anonymitu a ochranu osobních údajů tazatelů i redaktorů. Kraj, který tazatelé povinně zadávají při odesílání dotazů do systému a některé další údaje (věk, pohlaví), jsou viditelné pouze pro operátory a redaktory.

Přiřazením redaktorovi a charakterizováním dotazu klíčovým slovem se tento dotaz stává přístupným pro všechny redaktory z dané oblasti. Na každý dotaz mají i ostatní redaktoři možnost z vlastní iniciativy odpovědět. Ve fázi, kdy je dotaz zodpovězen, je zveřejněn na stránkách InternetPoradny a pokud zadal tazatel e-mail (neviditelný údaj), přijde mu odpověď také na něj.

V softwarově vygenerovaném e-mailu s odpovědí je mu dána možnost dát zpětnou vazbu přímo redaktorovi (odkaz v e-mailu). Na stránce pro zpětnou vazbu je dáno tazateli na výběr, zda ji odešle redaktorovi i se svým e-mailem, nebo bude použita univerzální adresa Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . V prvním případě má redaktor možnost tazateli odpovědět na jeho osobní e-mail. Jak je informován v manuálu pro redaktora, přebírá tím odpovědnost za zveřejnění své e-mailové adresy pro tohoto tazatele. Následný kontakt pak probíhá většinou mimo InternetPoradnu. Někteří redaktoři využívají možnosti reagovat na zpětnou vazbu přes operátory. Jinak pro zpětnou vazbu může využít tazatel knihu návštěv či zadání dalšího dotazu.

Operátor = pracovník internetporadny, který zodpovídá za přidelování dotazů a jejich včasnou odpověď
Redaktor = odborník, který odpovídá na dotazy

 • Splnění cílové skupiny

Další nezbytné podmínky pro poskytnutí služby odborné sociální poradenství:

  Zájemce sám kontaktuje službu některým z těchto způsobů:
  • přijde osobně
  • kontaktuje službu telefonicky
  • Zadá dotaz přes internet na www.internetporadna.cz, nebo dotaz pošle e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ), přes Skype Poradna.pro.ozz.
 • dotaz spadá do sociální oblasti (např. dluhové poradenství, sociální dávky, důchody, problematika sociálních služeb, kompenzačních pomůcek, pomoc při psychických obtížích – zprostředkování kontaktů na psychology, psychiatry, pomoc při sestavení životopisu, pomoc při řešení potíží v oblasti ne/zaměstnanosti, pomoc při řešení potíží s bydlením, atd.)
 • zájemce o službu uvede kraj a případně město, ve kterém žije
 • zájemce uvede svůj věk
 • zájemce souhlasí s těmito Podmínkami pro poskytování služby
 • Bezplatné odborné sociální poradenství a informační server nejen pro osoby se zdravotním znevýhodněním

  Vážený tazateli / tazatelko,

  děkujeme, že jste se rozhodl/a využít službu odborné sociální poradenství prostřednictvím internetu dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. Tato služba je určená osobám se zdravotním postižením, seniorům a osobám blízkým. Zadáním dotazu na tyto webové stránky se stáváte klientem služby. Služba je poskytovaná bezplatně, odpovědi na dotazy zajišťujeme do 7 kalendářních dnů, maximálně však do 30 kalendářních dnů. Pro zajištění Vaší anonymity Vám doporučujeme použít místo jména přezdívku. Pokud v dotaze uvedete osobní údaje jako příjmení či adresu, budou kvůli ochraně Vašich údajů před zveřejněním smazány.

  Váš e-mail a kraj nebudou na stránkách zveřejněny - slouží pro Vaše pohodlí (odpověď Vám přijde rovnou na e-mail), a jako naše orientace pro doporučení odborníka z Vašeho regionu. Zkuste prosím co nejvíce vyjasnit okolnosti Vašeho dotazu, umožníte tím našim redaktorům přesněji a konkrétněji odpovědět.

  Každý návštěvník tohoto webu může zadat i více dotazů do různých oblastí (uvedených v levé části stránek). Každý dotaz a jeho odpověď zveřejňujeme trvale, po dobu fungování stránek.

  Obsah serveru – tedy i Vaše dotazy (a odpovědi na ně) můžeme využít k vlastní propagaci služby / organizace.

  Podrobnější podmínky poskytování služby naleznete zde: Popis průběhu služby, Právní ujednání a Etický kodex redaktora.

  (Upozornění: Na těchto webových stránkách nedochází k aktualizaci údajů obsažených v odpovědích. Zejm. například dojde li ke změně legislativy, která se k odpovědi váže či je v odpovědi obsažena – nedochází k aktualizaci těchto dat).

  Řekněte o nás ostatním

  Fotogalerie

  Rychlý kontakt

  587 406 126
  recepce@internetporadna.cz

  Všechny kontakty