Подробнее на сайте: http://body-treatment.ruhttp://buy-immobility.ruhttp://grand-finance.ruhttp://dohodok.ruhttp://repair-dwelling.ru http://choose-house.ruhttp://my-immobility.ruhttp://joomspider.com
http://maintain-health.ru http://tryjoomla.net http://health-treatment.ruhttp://java-code.ruhttp://my-houseroom.ru http://kupil-jilie.ru http://leadnews.ru

V rámci z.s. InternetPoradna.cz nabízíme také možnost odborné stáže. Stáže poskytujeme v rámci dalšího vzdělávání podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Žádost o umožnění odborné stáže si v zařízení podává ústně nebo písemně samotný pracovník, případně na základě domluvy i konkrétní poskytovatel sociálních služeb. V současné době poskytujeme pouze výměnné stáže, které přispějí k rozšíření odborných předpokladů a prohloubení kvalifikace jednotlivých pracovních pozic stážistů.

Při rozhodování o přijetí pracovníka na stáž se přihlíží především k provozním možnostem a k počtu jiných stážistů, případně studentů na praxi, se kterými již byla na příslušné období uzavřena jiná dohoda. V případě kladného rozhodnutí sepíše koordinátor stáží/praxí přímo se stážistou nebo prostřednictvím vysílající organizace Dohodu o zajištění odborné stáže. Jednu kopii obdrží stážista, druhou založí koordinátor stáží/praxí do příslušné agendy. 

Odbornou stáž u nás nelze realizovat v případě, že je stážista v pracovně právním vztahu se zapsaným spolkem InternetPoradna.cz.

Do 24 hodin povinného dalšího vzdělávání lze započítat maximálně 8 hodin odborných stáží.

Kontaktní osobou odborných stáží je sociální pracovnice služby Restart, Mgr. Zuzana Kohoutová, DiS.

tel. kontakt: 736 447 248

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Realizace výměnné odborné stáže

Příprava

Konkrétní forma spolupráce se odvíjí od podmínek poskytovatele výměnné odborné stáže a časových možností stážisty. Za průběh výměnné odborné stáže na pracovišti zodpovídá vedoucí služby, popřípadě osoba, kterou vedení pověří.

Uzavření Smlouvy o spolupráci

Předpokladem pro realizace výměnných odborných stáží je podepsání Dohody o zajištění odborné stáže. Přílohou Smlouvy o spolupráci je podrobný seznam stážistů, pracovišť a termínů absolvování výměnných odborných stáží. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, podepsána zástupci obou organizací a je uložena a archivována spolu s potřebnou administrativou (poučení o BOZP, poučení o mlčenlivosti, souhlas se zpracováním osobních údajů).

Průběh stáže/praxe

Stážistovi se věnuje koordinátor stáže, který jej seznámí s jeho povinnostmi a náplní výměnné odborné stáže. Zajišťuje odborný dohled v průběhu stáže, přiděluje stážistovi úkoly a pravidelně se stážistou během stáže konzultuje. Na vedoucího stáže (konzultanta) se může stážista obracet s dotazy a připomínkami. Stážista po podepsání mlčenlivosti může po dobu odborné stáže a v rozsahu potřebném pro její řádný výkon nahlížet do dokumentů zařízení (Směrnice, Standardy Kvality, Metodiky práce...),  využívat odborné materiály a různé dostupné pomůcky tak, aby mohl splnit úkoly zadané pověřeným pracovníkem.

Ukončení stáže/praxe

Výstupem výměnné odborné stáže je Hodnotící dotazník. Po ukončení výměnné odborné stáže jej podepsaný odevzdá koordinátorovi stáže. Cílem dotazníku je zhodnotit průběh stáže, přínosy, nedostatky a samotný pohled stážisty na pracoviště, kde stáž proběhla. Obsah Hodnotícího dotazníku se stává podkladem pro ředitelku z.s. InternetPoradna.cz, vedoucí služby sociální rehabilitace Restart a vedoucí Poradny pro osoby se zdravotním postižením a seniory k zpracování benchamarkingové studie. Hodnotící dotazníky pomáhají ke zvyšování kvality organizace.

Po absolvování výměnné odborné stáže vystaví koordinátor stáží/praxí stážistovi potvrzení (osvědčení) o absolvování odborné stáže. Zapíše také datum a počet hodin absolvované stáže do individuálního vzdělávacího plánu pracovníka a založí získané osvědčení.

Finanční podmínky

Výměnná odborná stáž v organizaci se na základě Dohody o zajištění odborné stáže poskytuje stážistům bezplatně s tím, že na konci stáže odevzdají kontaktní osobě výměnné odborné stáže v z.s. InternetPoradna.cz vyplněný Hodnotící dotazník.

Řekněte o nás ostatním

Fotogalerie

Rychlý kontakt

587 406 126
recepce@internetporadna.cz

Všechny kontakty